Gebruiksvoorwaarden

Last modified: May 22, 2018 

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden
These terms of use are entered into by and between you and InVue Security Products Inc. (“Company”, “we” or “us”). The following terms and conditions (these “Terms of Use”) govern your access to and use of https://invue.com, including any content, functionality and services offered on or through https://invue.com (the “Website”) and its subdomains.

Lees de gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u gebruikmaakt van de website. Door gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid, te vinden op invue.com/privacy-policy en op deze manier door middel van verwijzing in deze voorwaarden opgenomen. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, dient u geen gebruik te maken van de website.

Deze website wordt aangeboden aan en is beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. Door gebruik te maken van deze website, verklaart u te voldoen aan alle vereisten voor toegang. Indien u niet voldoet aan alle vereisten, dient u geen gebruik te maken van de website.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden
Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht periodiek wijzigen of bijwerken. Alle wijzigingen zijn na plaatsing onmiddellijk van kracht en van toepassing op al het gebruik van de website vanaf dat moment. Wijzigingen aan de voorzieningen voor arbitrage, zoals uiteengezet in de sectie 'Toepasbaar recht en jurisdictie', zijn echter niet van toepassing op zaken waarvan de betrokken partijen reeds in kennis zijn gesteld voordat de betreffende wijzigingen op de website zijn geplaatst.

Door gebruik te maken van de website na het plaatsen van gewijzigde gebruiksvoorwaarden, geeft u aan akkoord te gaan met deze wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend zijn voor uw gebruik van de website.

Toegang tot de website
We behouden ons het recht voor deze Website op ieder moment naar eigen inzicht terug te trekken of te wijzigen, evenals de diensten of materialen die op deze Website worden aangeboden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk indien de Website of een deel daarvan op enig moment en voor enige duur niet beschikbaar is. Het is mogelijk dat wij op bepaalde momenten de Website, of delen daarvan, onbeschikbaar maken voor gebruikers.
U mag de Website uitsluitend gebruiken voor wettelijk toegestane doeleinden, in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

U zegt toe de website niet te gebruiken op enige wijze die toepasbare wet- of regelgeving schendt, ongeacht of dit wet- of regelgeving op lokaal, provinciaal, landelijk of internationaal niveau betreft. Bovendien gaat u ermee akkoord af te zien van pogingen tot ongeoorloofde toegang tot, wijzigingen of schade aan of verstoring van enig deel van de website, de server waarop de website wordt uitgevoerd, of enige server, computer of database die aan de website is gekoppeld.

Intellectueel eigendom
De website, inclusief alle inhoud, functies en functionaliteit (waaronder, maar niet beperkt tot, alle informatie, software, tekst, afbeeldingen, video- en audiomateriaal, evenals het ontwerp en de keuzes en indelingen daarbinnen), zijn eigendom van het Bedrijf, zijn licentiehouders of andere leveranciers van dergelijk materiaal. Dit eigendomsrecht wordt in de Verenigde Staten en andere landen beschermd door middel van wetgeving inzake auteursrecht, octrooien en handelsgeheimen, en door andere wetgeving omtrent intellectueel eigendom en eigendomsrecht.

Deze gebruiksvoorwaarden staan u uitsluitend toe de website te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden. Het is u niet toegestaan enig materiaal op deze website te vermenigvuldigen, te verspreiden, te wijzigen, opnieuw te publiceren, te downloaden, op te slaan of te verzenden, in het openbaar te vertonen of uit te voeren, of hiervan afgeleide werken te maken.

Links naar de website
Het is toegestaan naar onze website te linken, mits u dit doet op een eerlijke en legale wijze en u geen schade toebrengt aan onze reputatie of hiervan profiteert. U mag geen link plaatsen op zodanige wijze dat de indruk wordt gewekt van samenwerking met ons, of van toestemming of goedkeuring van onze kant.

Links naar andere websites
Indien de website links naar sites of bronnen van derde partijen bevat, zijn deze links uitsluitend opgenomen voor uw gemak. Hieronder vallen tevens links in advertenties, waaronder advertentiebanners en gesponsorde links. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en wijzen alle verantwoordelijkheid hiervoor af, evenals voor enig verlies of schade geleden door uw gebruik van dergelijke links. Indien u besluit tot het openen van websites van derden waarnaar op deze website wordt gelinkt, doet u dit volledig op eigen risico en is dit onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van deze websites.

PRIJZEN EN BESTELLINGEN
Toegang tot online bestellen op de website wordt beheerd door InVue. Om via de website zaken te doen met InVue, dient een bedrijf een actieve klant te zijn, opgenomen in het administratiesysteem en met goedkeuring van onze kredietafdeling om online zaken te doen met InVue. We bieden niet de mogelijkheid tot aanmelding voor online bestellen via een webinterface. Bedrijven kunnen alleen worden geregistreerd door interne medewerkers van InVue.

Prijzen kunnen op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de prijzen van producten op enig moment zonder aankondiging te wijzigen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor enige bestelling die u bij ons plaatst, te wijzigen, te beperken of te annuleren. In het geval dat het Bedrijf een bestelling wijzigt of annuleert, zal het Bedrijf contact met u proberen op te nemen via het e-mailadres, factuuradres of telefoonnummer dat u heeft opgegeven tijdens het plaatsen van de bestelling.

Voor de verwerking van creditcardgegevens wordt voor alle online bestellingen via de website gebruikgemaakt van de diensten van CyberSource. De formulieren en diensten voor het verwerken van creditcardgegevens worden geleverd door CyberSource. Voor meer informatie over CyberSource gaat u naar de website van CyberSource: https://www.cybersource.com.

Levering
Producten worden geleverd binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw bestelling, onder voorbehoud van de productbeschikbaarheid. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige vertraging, verlies of schade veroorzaakt tijdens het transport.

Afwijzing van garantie
UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD HIERVAN IS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN AANGEBODEN 'ZOALS ZE ZIJN' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR', ZONDER ENIGE GARANTIE, NOCH NADRUKKELIJK, NOCH IMPLICIET. NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIG PERSOON BETROKKEN BIJ HET BEDRIJF BIEDT ENIGE GARANTIE OF TOEZEGGING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, BEVEILIGING, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, BIEDT HET BEDRIJF OF ENIG PERSOON BETROKKEN BIJ HET BEDRIJF GEEN ENKELE GARANTIE OF TOEZEGGING DAT DE WEBSITE OF DE INHOUD HIERVAN ACCURAAT, BETROUWBAAR, VRIJ VAN FOUTEN OF ONDERBREKINGEN IS, DAT FOUTEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE WEBSITE OF DE SERVER WAAROP DEZE WORDT UITGEVOERD, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN, OF DAT DEZE WEBSITE OF ENIGE DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE U VIA DE WEBSITE VERKRIJGT, AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN VOLDOEN.
HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ELKE VORM VAN GARANTIE AF, HETZIJ EXPLICIET, HETZIJ IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE VORM VAN GARANTIE INZAKE HANDELSWAARDE, HET GEEN INBREUK MAKEN OP ENIGE RECHTEN EN DE GESCHIKTHEID VOOR SPECIFIEKE DOELEN.

Afwijzing van aansprakelijkheid
IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN HET BEDRIJF, ZIJN PARTNERS OF LICENTIEHOUDERS, DIENSTVERLENERS, MEDEWERKERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN OF BELANGHEBBENDEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, IN ENIG JURIDISCH STELSEL, DIE VOORTVLOEIT UIT OF NAAR AANLEIDING VAN UW GEBRUIK, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN, VAN DE WEBSITE, WEBSITES WAARNAAR WORDT GELINKT, OF ANDERE WEBSITES, DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE VIA DE WEBSITE ZIJN VERKREGEN, INCLUSIEF DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, BIJKOMENDE, PUNITIEVE OF VERVOLGSCHADE VERBAND HOUDENDE MET, MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LICHAMELIJK LIJDEN, EMOTIONEEL LIJDEN, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN KLANDIZIE OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, IMAGOSCHADE EN GEGEVENSVERLIES, ONGEACHT OF DE SCHADE VOORTVLOEIT UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DEZE SCHADE TE VOORZIEN WAS.

Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord het Bedrijf en zijn partners, licentiehouders en dienstverleners te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, schade, oordelen, toekenningen, verliezen, kosten, uitgaven of toeslagen (waaronder gemaakte kosten voor juridische vertegenwoordiging) die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan uw overtreden van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website, waaronder, maar niet beperkt tot, enig gebruik van de inhoud, diensten en producten op deze Website anders dan expliciet toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden, of uw gebruik van enige informatie verkregen via de Website.

Garantie en retourbeleid
Uitgezonderd de beperkte uitzondering die hieronder wordt beschreven met betrekking tot InVue's productgarantie, dienen alle verkopen als definitief te worden beschouwd. Alle retouren dienen door een klantenservicemedewerker van InVue te worden goedgekeurd.

Voor onvolledige leveringen dient als zodanig te worden getekend bij de vervoerder. Onvolledige leveringen en verborgen tekorten dienen binnen zeven (7) werkdagen te worden gemeld aan een klantenservicemedewerker van InVue.

InVue garandeert dat als, binnen één (1) jaar na aankoop er iets mankeert aan het materiaal of het vakmanschap, en als, volgens InVue, het product normaal gebruikt en verzorgd is, en als er geen schade of slijtage door misbruik, verwaarlozing, verkeerd gebruik, geknoei of door een ongeluk ontstaan is, dat het product dan kosteloos gerepareerd of vervangen wordt, zoals InVue naar eigen goeddunken kan bepalen. Alle claims met betrekking tot defecten dienen schriftelijk te worden ingediend en niet later dan tien (10) werkdagen na het ontdekken hiervan. DEZE GARANTIE IS GEMAAKT EN VERVANGT ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ALLE ANDERE GARANTIES ZIJN UITGESLOTEN. Het product is geen verkoop van consumentengoederen en is alleen voor commercieel of bedrijfsmatig gebruik.

DE ENIGE VERPLICHTING VAN INVUE IS HET REPAREREN OF VERVANGEN VAN DIE PRODUCTEN WAARVAN BEWEZEN IS DAT ZE DEFECT ZIJN.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Alle zaken met betrekking tot de website en deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daar verband mee houden (in iedere zaak, waaronder niet-contractuele geschillen of claims), worden behandeld onder en in overeenstemming met de wetgeving van de staat North Carolina, zonder dat daarbij enige bepalingen omtrent keuze van of conflicteren van wetgeving (zowel van de staat North Carolina als van enig ander rechtsgebied) van toepassing zijn.

Enige rechtszaak, vordering of juridische procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden of de website, wordt uitsluitend behandeld door een federale rechtbank in de Verenigde Staten of door de rechtbank van de staat North Carolina. U doet onvoorwaardelijk afstand van alle bezwaren tegen de bevoegdheid van deze rechtbanken inzake uw situatie en tegen het verschijnen in deze rechtbanken.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid
Geen enkele verklaring van afstand door het Bedrijf betreffende enige voorwaarde in deze gebruiksvoorwaarden zal gelden als verdere of permanente verklaring van afstand van deze voorwaarde, of als verklaring van afstand met betrekking tot enige andere voorwaarde. Het niet handhaven van een recht of voorwaarde genoemd in deze gebruiksvoorwaarden geldt niet als verklaring van afstand met betrekking tot die voorwaarde.

Als enige voorwaarde in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of door een andere bevoegde instantie, vervalt deze voorwaarde of wordt deze beperkt tot het minimaal toelaatbare, waarbij de overige voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Volledige overeenkomst
Deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en InVue Security Products Inc. met betrekking tot de website. Deze overeenkomst prevaleert over alle voorgaande en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, toezeggingen en garanties met betrekking tot de website, zowel schriftelijk als mondeling.

 

Volg ons!

Ontvang als eerste nieuwe informatie over InVue-producten, aankomende evenementen en nieuws over het bedrijf.

LinkedInYoutubeVimeoTwitterFacebook
 
 
© 2017 InVue Security Products. Alle rechten voorbehouden. Er is geen voorkeur uitgesproken voor InVue-producten door de fabrikanten van de weergegeven producten.